Europese regelgeving

Inleiding

De Europese norm EN 12620:2002 maakt deel uit van een serie normen voor toeslagmaterialen voor de bouw, die zijn ontwikkeld door CEN/TC 154 “Aggregates for concrete” van deze Europese Technische Commissie.
De norm is door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) overgenomen als NEN-EN 12620:2002 en heeft de status van Nederlandse norm.

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620:2002

Het gebruik van de onderhavige norm wordt toegelicht in NEN 5905: 2005 “Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 “Toeslagmaterialen voor beton”.
Deze norm bevat de normatieve invulling met toelichting voor het gebruik van de prestatieniveaus voor het toeslagmateriaal en vulstof voor beton( zie volgende alinea), die voor een aantal geharmoniseerde producteigenschappen in NEN-EN 12620:2002 als keuzemogelijkheden zijn vermeld.

Conformiteitsystemen en CE-markering

In  NEN-EN 12620:2002 zijn in het hoofdstuk “Beoordeling van de conformiteit” o.a. de procedures voor de controle op de productie, het typeonderzoek en de inspectie van toeslagmateriaal geregeld.
Voor deze conformiteitverklaring bestaan twee systemen, die afhankelijk zijn van de veiligheidseisen die gelden voor de werken waarin te leveren toeslagmaterialen worden verwerkt. De keuze van het systeem wordt gemaakt door de vigerende overheidsinstantie
Daarbij geldt als uitgangspunt dat, indien geen speciale veiligheidseisen van toepassing zijn, de producent kan volstaan met het conformiteitsysteem 4.
Indien er hoge veiligheidseisen aan de werken worden gesteld is conformiteitsysteem 2+ van toepassing Hierbij is een conformiteitcertificaat nodig, van een in Nederland erkende en bij de Europese Commissie aangemelde certificerende instelling (“notified body”).
In Annex ZA van NEN-EN 12620:2002 wordt het onderscheid tussen deze systemen 4 en 2+ verklaard en zijn de taken van de producent en de certificerende instelling voor beide systemen vastgelegd.
In beide gevallen komt de conformiteit tot uitdrukking in de CE-markering.

Bron: voorwoord Norm NEN-EN 12620


Gevaarlijke bestanddelen (‘dangerous substances’)

De onderhavige norm is aanvaard met inachtneming van de landelijke bepalingen inzake gevaarlijke bestanddelen in producten die bestemd zijn voor de bouw (zie Annex ZA.1).
In Nederland is het op of in de bodem gebruiken van een bouwstof geregeld in het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming.

In onze branche hebben we te maken met:

  EN Supplement
Betonmortel 12620 NEN 5905
Betonwaren 12620 NEN 2560
Asfalt 13043 NVN 6240
Waterbouw 12283 NEN 5180
Toeslagmateriaal voor mortel 13139  
Spoorbouw 13450 SCI van Prorail
Sportvelden NOC-NSF Keuring ISA sport

 

In al deze verschillende branches gelden soortgelijke normen en voorwaarden zoals hierboven omschreven.